Ринок отримав нові правила

 Ринок отримав нові правила

Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) у відповідності до вимог статей 20, 26 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – Закон) з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України, своїм наказом від 28.02.2018 № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2018 р. за №781/32233 затвердило нові «Правила складання та подання заявки на сорт рослин» (далі – Правила). Розглянемо більш детально положення цих Правил.

Право на подання заявки

Особа, яка подала заявку, є заявником сорту. Право на подання заявки на сорт рослин належить:
• автору (авторам) сорту;
• спільно автору (авторам) та роботодавцю (замовнику);
• роботодавцю (замовнику), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про
створення за замовленням;
• особі, якій передано право на подання заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору;
• правонаступнику (спадкоємцю) автора або роботодавця (замовника);
• будь-якій особі, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без набуття майнових прав інтелектуальної власності. У цьому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження  компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин.

У випадку подання заявки на сорт, на який в інших державах-учасницях зареєстровано право селекціонера (патент на сорт рослин), право на подання заявки з метою набуття майнових прав інтелектуальної власності в Україні належить цьому власнику патенту, який ідентифікується в результаті обміну інформацією про заявки з державами-учасницями Міжнародного союзу з охорони прав на сорт рослин (UPOV).

Куди подавати заявку

Права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання заявки до Мінагрополітики. Заявка на сорт рослин це – сукупність документів, перелік яких визначений статтею 20 Закону, що подаються українською мовою в електронному чи паперовому вигляді. До заявки додається супровідний лист із переліком усіх документів.

Документи, що складають заявку, підписуються особисто заявником або іншою особою, наділеною відповідними повноваженнями. Підпис проставляється кульковою або чорнильною ручкою. Використання факсиміле (копії підпису у вигляді штампа) не допускається. Від імені авторів сортів, заявників у відносинах,
врегульованих Законом, можуть виступати їх представники в межах наданих повноважень відповідно
до законодавства на підставі договору або довіреності. Згідно пункту 3 ст.15. Закону від імені авторів
сортів, заявників, володільців патентів та власників майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у відносинах, врегульованих цим

Законом, можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань інтелектуальної власності
(патентні повірені), зареєстровані відповідно до положення про них, затвердженого Кабінетом Міністрів
України. У такому разі відносини з представниками вважаються відносинами відповідно з авторами, заявниками, володільцями патентів та власниками майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. Заявник (або його представник) є відповідальним за достовірність інформації, наведеної в документах заявки.

Особа, що підписала документи заявки, надає згоду на обробку, використання, поширення вказаних у заявці персональних даних та на надання доступу до них третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У випадку додання до заявки документів, викладених іноземною мовою, до них додається їх офіційний переклад українською мовою. Датою подання заявки вважається дата одержання Мінагрополітики матеріалів заявки.

Що має містити заявка

Заявка має стосуватися тільки одного сорту та містити:
• заяву про визнання прав на сорт (далі – заява) з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, у двох примірниках. Форма заяви наведена у додатку 1 до Правил, а розділ ІІ Правил містить детальні вказівки щодо її заповнення;
• технічну анкету сорту згідно з відповідною методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженою в установленому законодавством порядку, у двох примірниках. Форма анкети наведена у додатку 2 Правил, а розділ ІІІ Правил, присвячений правилам її заповнення;
• показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні, якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, у двох примірниках. Форма щодо поширення наведена у додатку 3 Правил, а деталі щодо її заповнення розміщені у розділі IV Правил.

Крім того, разом із заявкою додатково подаються:
• документ про сплату збору за подання заявки (може подаватись упродовж 2 місяців після дати подання заявки);
• документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника);
• копію першої заявки, засвідчену компетентним органом держави-учасниці, до якого вона була подана, та її переклад українською мовою, у разі, якщо заявником заявлено право пріоритету заявки;
• фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);
• документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки згідно із Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника як селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці.

Збори за подання заявки

Експертиза сорту рослин проводиться Українським інститутом експертизи сортів рослин (http://sops.gov.ua/). Збори сплачуються до державного бюджету, однак одержувачем коштів (зборів) за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин є саме ця установа.

Розміри зборів установлюються в національній валюті згідно з додатком до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою КМУ від 19.08.2002 року №1183 (у редакції від 19.09.2007 року). Наприклад, за подання заявки на сорт рослин передбачений збір у розмірі 1300 грн. У документі про сплату збору зазначаються ім’я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки та проведення кваліфікаційної експертизи сорту), сума сплаченого збору, назва сорту (номер заявки, якщо відомий), назва країни платника (якщо платник – нерезидент). Пунктом 4-1 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин передбачено, що у разі, коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права на поширення сорту є неприбуткова організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 10 відсотків установленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачується в обсязі 5 відсотків встановленого розміру. Цей пункт застосовується лише до установ та організацій, що надали довідки (рішення, повідомлення) з регіональних підрозділів Державної казначейської служби України та Державної фіскальної служби України щодо неприбутковості установи.

 Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України (у тому числі у справах сортів рослин);

Олена ШАМРІНА, партнер фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України (у тому числі у справах сортів рослин)

Журнал «Ягідник»

Останні статті