Підвищуємо дохідність власного ягідного бізнесу!

 Підвищуємо дохідність власного ягідного бізнесу!

Ягідний бум в Україні триває. Багато потенційних інвесторів усе ще придивляється до вирощування лохини, полуниці, малини та інших ягід, однак великий пул виробників уже зробив ягідний бізнес справою життя. Для подальшого розвитку ягідного ринку потрібно стимулювати інвестиції в цей бізнес, просувати кооперацію виробників ягід при її експорті та розвивати власну переробку свіжих ягід у готовий для продажу продукт всередині країни.

Однак перш ніж робити інвестиції, необхідно подбати про їхній захист. Сьогодні жодне підприємство не може працювати без використання у своїй діяльності об’єктів інтелектуальної власності, оскільки таке використання дозволяє бізнесу отримати максимальний комерційний зиск від створеного ними продукту за рахунок ліцензійної діяльності і підвищити його конкурентоспроможність.

Для захисту ваших інвестицій та розвитку бізнесу необхідно скористатись можливостями правової охорони таких об’єктів інтелектуальної власності, як: комерційні найменування, торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення, об’єкти авторського права, навіть винаходи та корисні моделі, якщо ви створили нове технічне рішення і досягли нового технічного результату!

ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАХИСТУ – РЕЄСТРАЦІЯ

Отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності забезпечить власникові бізнесу виключні права для досягнення найкращих комерційних результатів і одночасно дозволить заборонити іншим використовувати у своїй діяльності об’єкти, завдяки яким ваш бізнес став успішним. Саме отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності забезпечує власнику виключне право на їхнє використання, дозволяє заборонити таке використання третім особам або дозволити використання на платній основі.

Але отримання охоронних документів – це лише перший крок. Замало стати власником прав інтелектуальної власності – треба на вчитися використовувати можливості, які з’явилися у вас при цьому. Саме тому власник бізнесу повинен мати стратегію охорони, управління та захисту інтелектуальної власності, щоб отримати переваги від володіння цією власністю і досягти найкращих комерційних результатів.

Інтелектуальна власність – приватне право, а це означає, що держава надає мінімальне законодавче регулювання, а далі кожен правовласник повинен захищати себе сам, тобто кожна бізнес-компанія повинна сама відслідковувати свій портфель прав інтелектуальної власності або користуватися з цією метою послугами юридичних компаній.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЛАСНИКА ПРАВ

Для бізнес-компаній інтелектуальна власність є потужним інструментом ведення бізнесу з метою отримання виключних прав на торговельну марку, дизайн, сорт рослин, продукт або спосіб, завоювання міцного становища на ринку та отримання додаткового прибутку внаслідок ліцензійної діяльності.

За своєю суттю права інтелектуальної власності – це виключні права, які створюють додану вартість і стимулюють економічне зростання, бо є найважливішим засобом перетворення нематеріальних активів у затребувану на ринку продукцію.

Саме тому система інтелектуальної власності розвивається швидкими темпами в усьому світі, надаючи власникам прав на об’єкти інтелектуальної власності дієві ринкові переваги, а саме: право на використання зареєстрованого об’єкта, виключне право дозволяти використання і виключне право перешкоджати не правомірному використанню цього об’єкта, у тому числі забороняти таке використання.

Необхідно враховувати, що права інтелектуальної власності – територіальні, а тому, якщо ви плануєте виходити зі своїм бізнесом за межі рідної країни, після реєстрації в Україні варто скористатись можливостями міжнародної реєстрації.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Торговельна марка (синоніми: знак для товарів і послуг, товарний знак, фірмовий знак, trademark, логотип) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торговельної марки (ТМ) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їхнього пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб та придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки. Ведення цього реєстру здійснюється в електронній формі, таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. ТМ може бути зареєстрована у певних кольорах або в чорно-білому вигляді. Заявником та власником ТМ може бути як фізична, так і юридична особа (резиденти та нерезиденти України).

Для отримання охорони на ТМ необхідно подати заявку та отримати охоронний документ – свідоцтво. Обсяг правової охорони ТМ визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, що означає, що ТМ охороняється тільки для тих товарів та/або послуг, для яких зареєстрована. Товари і послуги згруповані у 45 класах згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП): з 1 по 34-й – товари, з 35 по 45-й – послуги.

Термін дії свідоцтва на ТМ – 10 років від дати подачі заявки, з правом продовження на такий самий строк необмежену кількість разів.

До речі, на сайті патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» ви знайдете калькулятор вартості реєстрації ТМ в Україні і зможете спрогнозувати свої витрати на отримання охорони ТМ.

Пам’ятаймо, що жодна назва сорту, затверджена для певного сорту, чи будь-яка її частина, не можуть бути зареєстровані як ТМ! Водночас, власники прав інтелектуальної власності на сорт рослин при використанні сорту можуть поєднувати його назву із власною ТМ.

Окрім того, якщо ви бажаєте убезпечити себе від крадіжки результатів вашої креативності, то звертайтесь до фахівця з інтелектуальної власності для проведення комплексного дослідження з точки зору визначення так званої «патентної чистоти» й отримання відповідей на питання, чи може ваше позначення бути об’єктом правової охорони та чи не порушує воно права інтелектуальної власності третіх осіб.

ПРАВА НА СОРТИ РОСЛИН

Право інтелектуальної власності на сорт рослин становлять особисті немайнові права та майнові права.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин засвідчуються охоронним документом – свідоцтвом про авторство на сорт рослин.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин засвідчуються охоронним документом – п тентом на сорт рослин і вносяться до Державного реєстру патентів на сорти рослин.

Щоб отримати патентну охорону прав інтелектуальної власності на сорт в Україні, треба подати заявку та отримати патент саме в Україні, інакше, навіть якщо цей сорт має охорону на іншій території, він не буде захищений правом інтелектуальної власності на території нашої держави.

Право інтелектуальної власності обмежене у часі – 35 років для сортів деревних та чагарникових культур і винограду, а 30 років – для всіх інших сортів.

СПІВВІДНОШЕННЯ НАЗВИ СОРТУ І ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Як ми вже казали, жодна назва сорту, затверджена для певного сорту, чи будь-яка її частина не можуть бути зареєстровані як торговельні марки в Україні. Це пов’язано з тим, що власник прав на сорт повинен забезпечити безперешкодне та безкоштовне використання назви сорту навіть після закінчення терміну дії прав на сорт. Охорона прав на торговельну марку може тривати необмежено довго, а це означає, що власник торговельної марки може заборонити чи дозволити її використання будь-якій особі.

При реєстрації торговельної марки відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заклад експертизи перевіряє запропоноване позначення на тотожність із раніше зареєстрованою назвою сорту та відмовляє, якщо позначення відтворює назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду.

Назва сорту не може бути прийнятною та використаною на території України за наявності вже зареєстрованої торговельної марки третьої сторони, якщо заклад експертизи у сфері сортів рослин до затвердження назви сорту одержав повідомлення про чинну реєстрацію торговельної марки, яка є ідентичною або подібною до назви сорту.

ЩОДО НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ОТРИМАННЯ РОЯЛТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОРТУ РОСЛИН

Згідно зі статтею 1108 Цивільного кодексу України лише особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності).

Власник патенту на сорт протягом строку дії охоронного документа може надати ліцензію (дозвіл) на використання цього сорту третій особі. Відомості про надання ліцензій на використання сорту і про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вносяться до Державного реєстру патентів на сорти рослин.

За використання сорту володілець патенту отримує роялті – будь-який платіж, отриманий як винагор да за використання або за надання права на використання сорту рослин.

ПРАВО НА ПОШИРЕННЯ СОРТУ

Згідно із законодавством право на поширення сорту – право на комерційне розповсюдження відмінного, однорідного та стабільного посадкового матеріалу – матеріального носія сорту рослин, який може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров’ю людей, заподіяння шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля, засвідчене державною реєстрацією.

При реєстрації права на поширення сорту відповідний сорт заноситься до Державного реєстру сор- тів рослин, придатних для поширення в Україні, а власнику права на поширення сорту видається свідоцтво про державну реєстрацію сорту, яке не є охоронним документом з точки зору прав інтелектуальної власності.

Особа, яка має право на поширення сорту, засвідчене державною реєстрацією, але не має чинних патентних прав на цей сорт в Україні, не має права надавати третім особам ліцензію (дозвіл) на розповсюдження сорту в Україні та збирати за це роялті.

Особа, яка отримала право на поширення сорту, який став суспільним надбанням або вільним у використанні, засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту, не має права надавати третім особам ліцензію (дозвіл) на розповсюдження сорту в Україні та збирати за це роялті, оскільки патентна охорона на цей сорт уже закінчилась або ніколи не існувала. Такі особи, як суб’єкти господарювання, можуть лише розповсюджувати (продавати) насіння або саджанці цього сорту за визначену ними плату на договірній основі.

Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України

Контакти:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72

Бізнес-центр «Олімпійський»

Тел.: (044) 593-96-93 / факс (044) 451-40-48

pakharenko.uae-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua

Більше матеріалів читайте у друкованому журналі «Ягідник».

Оформити передплату журналу «Ягідник» можна за телефонами:

Альона Данчук, тел.: +38 097 528 36 46

Ірина Петронюк, тел..: +38 096 491 66 92

Лариса Товкач, тел..: +38 097 96 89 516

Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 759 25 83, reklama.nti@gmail.com

Ірина Калюжна, тел: +38 096 45 87 682

Директор проєкту: Надія Ящук, співзасновник медіа-групи «Технології та Інновації», тел. +38 (068) 568-58-22, rnadia@ukr.net

Автор ідеї – Катерина Конєва, шеф-редактор/ співзасновник медіа-групи «Технології та Інновації», тел..: +38 067 238 18 51 kateryna.koneva@gmail.com

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Ягідник»

Останні статті